Sprawa C-387/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą – Polska) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości — Kwalifikacje techniczne lub zawodowe wykonawców — Artykuł 48 ust. 3 — Możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów — Artykuł 51 — Możliwość uzupełnienia oferty — Artykuł 45 ust. 2 lit. g) — Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na poważne wykroczenie)