Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 89/03