Odluka (EU) 2017/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2017.