Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/478 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατηγορίες των φορτίων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)