Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1750 z 15. októbra 2020, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Belgicka zakazuje lov čertovitých v zónach 8a, 8b, 8d a 8e