Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП