Sag T-471/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. november 2011 — Éditions Jacob mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — virksomhedsovertagelser — afgørelse, hvorved en fusion erklæres forenelig med fællesmarkedet på betingelse af genafståelser af aktiver — Rettens annullation af den oprindelige afgørelse om Kommissionens godkendelse af køberen af de genafståede aktiver — begæring om udsættelse af gennemførelsen af afgørelsen om en ny godkendelse af den samme køber — ingen uopsættelighed — interesseafvejning)