Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2079 van de Commissie van 19 december 2018 betreffende de goedkeuring van de vrijloopfunctie met stationaire motor als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto's uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst.)