Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7752 — ACE/Chubb) (Текст от значение за ЕИП)