Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 6/05