Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/616 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3024] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)