RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)) Õiguskomisjon Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg