Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/691, 28. aprill 2021, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013