Предварително уведомление за концентрация (дело M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 338/04