Резюме на решение на Комисията от 24 януари 2018 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.40220 – Qualcomm (плащания за изключителни права) (нотифицирано под номер С(2018)240)