Държавни помощи — Белгия — Държавна помощ SA.54817, (2020/C) (ex 2019/N) — Схема за помощ под формата на данъчна защита Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП.