Oznámenie Komisie, ktorým sa mení príloha k oznámeniu členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov$