Vec C-9/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Verviers (Belgicko) 6. januára 2012 — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA