Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 268, 2010m