Официален вестник на Европейския съюз, L 268, 12 октомври 2010г