Дело C-453/15: Решение на Съда (втори състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — наказателно производство срещу A, B (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 56 — Място на доставка на услуги — Понятието „други подобни права“ — Прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове)