Делегиран регламент (ЕС) 2020/258 на Комисията от 16 декември 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта на доходите и условията на живот (текст от значение за ЕИП)