Решение за изпълнение (ЕС) 2020/114 на Комисията от 24 януари 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/47 относно защитните мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2020) 487) (текст от значение за ЕИП)