Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 167/2015, της 11ης Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/2202]