ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE)) Комисия по правни въпроси Докладчик: Хейди Хаутала