Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9464 — OMERS / Altice / Allianz / SFR FTTH) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)