Υπόθεση C-590/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 – Fujikura Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Viscas Corp. (Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισμός – Συμπράξεις – Ευρωπαϊκή αγορά για τα υπόγεια και υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια – Κατανομή της αγοράς στο πλαίσιο έργων – Πρόστιμα – Κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τον υπολογισμό των προστίμων – Καθορισμός του σχετικού βάρους συμμετοχής των ευρωπαϊκών και των μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη σύμπραξη – Συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περισσότερα επίπεδα της σύμπραξης – Αρχή της ίσης μεταχείρισης)