Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών (ερμηνεία του άρθρου 55 παράγραφος 5 και του άρθρου 210α του Κανονισμού) (2017/2095(REG))