Vec T-545/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. januára 2021 – Global Steel Wire a i./Komisia