2014/159/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE w odniesieniu do dodatkowych przydzielonych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla niektórych państw członkowskich w ramach celu Konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1708)