Υπόθεση C-908/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 η European Food SA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 10 Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση T-536/18, Société des produits Nestlé κατά EUIPO — European Food (FITNESS)