Απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020 για την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 2020/C 212 I/02