Sklep Skupnega odbora EGP št. 29/2016 z dne 5. februarja 2016 o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP [2017/1312]