Решение на Комисията от 8 май 2017 година относно съвместимостта с правото на Съюза на мерките, предприети от Унгария съгласно член 14 от Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)