Γραπτή ερώτηση E-002878/14 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αποδεικτικά στοιχεία ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση παραχωρησιούχου