Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2154 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2020, για τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου