Smernica Komisie 2009/159/EÚ zo 16. decembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Text s významom pre EHP)