UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2016/1011 U POGLEDU IZUZEĆA ODREĐENIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI PROMPTNOG DEVIZNOG TEČAJA TREĆIH ZEMALJA I ODREĐIVANJA ZAMJENE ZA ODREĐENE REFERENTNE VRIJEDNOSTI KOJE PRESTAJU TE O IZMJENI UREDBE (EU) BR. 648/2012