EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING (EU) 2016/1011, FOR SÅ VIDT ANGÅR UNDTAGELSEN FOR VISSE VALUTASPOTBENCHMARKS FRA TREDJELANDE OG UDPEGELSE AF ERSTATNINGER FOR VISSE BENCHMARKS, SOM SNART OPHØRER, OG OM ÆNDRING AF FORORDNING (EU) NR. 648/2012