РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА НЯКОИ СПОТ ВАЛУТНИ БЕНЧМАРКОВЕ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ЗАМЯНАТА НА НЯКОИ БЕНЧМАРКОВЕ, ЧИЕТО ИЗГОТВЯНЕ Е В ПРОЦЕС НА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012