Информация от Европейската комисия, публикувана в съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, относно нотификациите от държавата на знамето (Списък на държавите и техните компетентни органи) съгласно член 20, параграфи 1, 2 и 3 и приложение III към Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 2021/C 93/03