Sprawa C-486/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — RE/Praxair MRC SAS (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 96/34/WE — Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego — Klauzula 2 pkt 6 — Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przebywający na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze — Zwolnienie — Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy i zasiłek wypłacany w związku z urlopem na przekwalifikowanie — Zasady obliczania — Artykuł 157 TFUE — Równe wynagradzanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej — Urlop rodzicielski w niepełnym wymiarze, z którego korzystają głównie pracownicy płci żeńskiej — Dyskryminacja pośrednia — Obiektywne przyczyny niezwiązane z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć — Brak)