kohtuasi C-486/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. mai 2019. aasta otsus (Cour de cassationi eelotsusetaotlus — Prantsusmaa) — RE versus Praxair MRC SAS (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 96/34/EÜ — Lapsehoolduspuhkuse raamkokkulepe — Klausli 2 punkt 6 — Tähtajatult ja täistööajaga tööle võetud töötaja, kes on osalise ajaga lapsehoolduspuhkusel — Töölepingu ülesütlemine — Töölepingu ülesütlemise hüvitis ja ümberpaigutamispuhkuse toetus — Arvutusmeetod — ELTL artikkel 157 — Meeste ja naiste võrdne tasustamine — Osalise ajaga lapsehoolduspuhkus, mida kasutavad peamiselt naistöötajad — Kaudne diskrimineerimine — Objektiivselt põhjendatud tegurid, millel ei ole mingit seost soolise diskrimineerimisega — Puudumine)