Υπόθεση C-486/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 8ης Μαΐου 2019 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — RE κατά Praxair MRC SAS (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 96/34/ΕΚ — Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια — Ρήτρα 2, σημείο 6 — Εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, ευρισκόμενος σε γονική άδεια μερικού χρόνου — Απόλυση — Αποζημίωση απόλυσης και επίδομα άδειας επανένταξης — Τρόπος υπολογισμού — Άρθρο 157 ΣΛΕΕ — Ισότητα της αμοιβής μεταξύ εργαζομένων γυναικών και εργαζομένων ανδρών — Γονική άδεια μερικού χρόνου λαμβανόμενη ως επί το πλείστον από εργαζόμενες γυναίκες — Έμμεση δυσμενής διάκριση — Παράγοντες αντικειμενικά δικαιολογημένοι και μη ενέχοντες κανένα στοιχείο δυσμενούς διάκρισης λόγω φύλου — Δεν υφίστανται)