Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9114 — KKR/TPG Asia/KMK/Square Peg/PropertyGuru) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)