Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9604 – NENT/Telenor/JV) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 108/04