Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9604 – NENT/Telenor/JV) (Text s významom pre EHP) 2020/C 108/04