Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9604 — NENT/Telenor/JV) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 108/04