Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2021 zo 17. decembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/348, pokiaľ ide o súlad revidovaných cieľov v kľúčovej výkonnostnej oblasti nákladovej efektívnosti zahrnutých v zmenených národných plánoch alebo plánoch funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré predložili Portugalsko a Rumunsko [oznámené pod číslom C(2018) 8489] (Text s významom pre EHP)