Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/2021, 17. detsember 2018, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/348 Portugali ja Rumeenia esitatud muudetud riiklikes või funktsionaalsete õhuruumiosade kavades sisalduvate kulutõhususe põhilise tulemusvaldkonna läbivaadatud eesmärkide kooskõla osas (teatavaks tehtud numbri C(2018) 8489 all) (EMPs kohaldatav tekst)